Skip to main content

دنبال چه نوع شغلی هستید؟

آموزش

کارشناس آموزش کیست و چه وظایفی دارد؟

آموزش یکی از مهم‌ترین اصول جوامع بشری است. انسان‌ها همواره به دنبال یادگیری هستند و مهم نیست در سازمانی مشغول به کار باشند یا به‌طور آزادکار باشند. در هر دو حالت نیاز به یادگیری به افراد کمک می‌کند تا وظایف محوله را به خوبی انجام دهند. با این‌حال، زمانی که قرار باشد به‌طور مدون و هماهنگ به گروهی از افراد آموزش دهید و این آموزش‌ها مطابق با خط‌مشی‌های سازمان باشد، در این حالت به افرادی نیاز دارید که قادر به مدیریت و سازما‌ن‌دهی امور باشند. این افراد کارشناسان آموزش نام دارند و به سازمان‌ها در مدیریت و سازمان‌دهی دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی کمک می‌کنند.

یک کارشناس آموزش چه وظایفی دارد؟

به‌طور کلی از وظایف مهم یک کارشناس آموزش به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

  • بررسی نیازهای آموزشی: کارشناسان آموزش وظیفه تامین نیازهای آموزشی یک مرکز داخلی یا سازمان خارجی را بر عهده می‌گیرند. نکته مهمی که باید به آن دقت کنید این است که تامین نیازها به معنای خرید تجهیزات نیست، بلکه برنامه‌ریزی برای تهیه وسایل آموزشی موردنیاز است. علاوه بر این برنامه‌ریزی با هدف برگزاری دقیق کلاس‌ها با توجه به مفاد آموزشی نیز توسط یک کارشناس آموزش که گاها مدیر آموزش است انجام می‌شود. 
  • تعیین دوره‌های آموزشی کاربردی و متناسب با اهداف سازمان: با توجه به این‌که هدف از برگزاری دوره‌های آموزشی بهبود سطح دانش فنی و تخصصی کارمندان است، بر همین اساس یک کارشناس آموزش پس از دریافت درخواست از یک سازمان یا مدیر تحقیقی در این زمینه انجام دهد و برای افرادی که قرار است در کلاس‌ها شرکت کنند پرونده آموزشی باز کند. 
  • ارزیابی نیازهای آموزشی کارکنان: کارشناس یا مدیر آموزش با بررسی بخش‌های مختلف سازمان و تعامل با مدیران، نیازهای آموزشی را شناسایی و برای پاسخ‌گویی به نیازها برنامه‌ریزی می‌کند. به‌طور مثال، سازمان نرم‌افزار جدیدی برای برقراری ارتباط از راه دور خریداری کرده و اکنون کارمندان و سایر بخش‌ها باید چگونگی استفاده از این نرم‌افزار را بیاموزند. 
  • تعیین بودجه آموزشی و تعیین دوره‌های آموزشی متناسب: کارشناس آموزش با هماهنگی مدیران بودجه لازم برای این دوره‌ها را ارزیابی کرده و برای پیاد‌سازی دوره‌ها برنامه‌ریزی می‌کند 
  • ارزیابی دوره‌های آموزشی و پیاده‌سازی تغییرات موردنیاز: در زمان برگزاری دوره‌های آموزشی ضروری است که از ابزارهای مناسب نظیر نظرسنجی‌ها استافده شود تا کیفیت و کمیت دوره‌ها مشخص شوند. 

آموزش

کارشناس آموزش کیست و چه وظایفی دارد؟

آموزش یکی از مهم‌ترین اصول جوامع بشری است. انسان‌ها همواره به دنبال یادگیری هستند و مهم نیست در سازمانی مشغول به کار باشند یا به‌طور آزادکار باشند. در هر دو حالت نیاز به یادگیری به افراد کمک می‌کند تا وظایف محوله را به خوبی انجام دهند. با این‌حال، زمانی که قرار باشد به‌طور مدون و هماهنگ به گروهی از افراد آموزش دهید و این آموزش‌ها مطابق با خط‌مشی‌های سازمان باشد، در این حالت به افرادی نیاز دارید که قادر به مدیریت و سازما‌ن‌دهی امور باشند. این افراد کارشناسان آموزش نام دارند و به سازمان‌ها در مدیریت و سازمان‌دهی دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی کمک می‌کنند.

یک کارشناس آموزش چه وظایفی دارد؟

به‌طور کلی از وظایف مهم یک کارشناس آموزش به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

  • بررسی نیازهای آموزشی: کارشناسان آموزش وظیفه تامین نیازهای آموزشی یک مرکز داخلی یا سازمان خارجی را بر عهده می‌گیرند. نکته مهمی که باید به آن دقت کنید این است که تامین نیازها به معنای خرید تجهیزات نیست، بلکه برنامه‌ریزی برای تهیه وسایل آموزشی موردنیاز است. علاوه بر این برنامه‌ریزی با هدف برگزاری دقیق کلاس‌ها با توجه به مفاد آموزشی نیز توسط یک کارشناس آموزش که گاها مدیر آموزش است انجام می‌شود. 
  • تعیین دوره‌های آموزشی کاربردی و متناسب با اهداف سازمان: با توجه به این‌که هدف از برگزاری دوره‌های آموزشی بهبود سطح دانش فنی و تخصصی کارمندان است، بر همین اساس یک کارشناس آموزش پس از دریافت درخواست از یک سازمان یا مدیر تحقیقی در این زمینه انجام دهد و برای افرادی که قرار است در کلاس‌ها شرکت کنند پرونده آموزشی باز کند. 
  • ارزیابی نیازهای آموزشی کارکنان: کارشناس یا مدیر آموزش با بررسی بخش‌های مختلف سازمان و تعامل با مدیران، نیازهای آموزشی را شناسایی و برای پاسخ‌گویی به نیازها برنامه‌ریزی می‌کند. به‌طور مثال، سازمان نرم‌افزار جدیدی برای برقراری ارتباط از راه دور خریداری کرده و اکنون کارمندان و سایر بخش‌ها باید چگونگی استفاده از این نرم‌افزار را بیاموزند. 
  • تعیین بودجه آموزشی و تعیین دوره‌های آموزشی متناسب: کارشناس آموزش با هماهنگی مدیران بودجه لازم برای این دوره‌ها را ارزیابی کرده و برای پیاد‌سازی دوره‌ها برنامه‌ریزی می‌کند 
  • ارزیابی دوره‌های آموزشی و پیاده‌سازی تغییرات موردنیاز: در زمان برگزاری دوره‌های آموزشی ضروری است که از ابزارهای مناسب نظیر نظرسنجی‌ها استافده شود تا کیفیت و کمیت دوره‌ها مشخص شوند.